ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2564

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ.

ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2564 สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่นี่

ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565

 

 

 โดยจะทำการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกตอบแบบสอบถามสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก ผ่าน Link นี้

หรือจะสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม ตามวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39


ได้สนับสนุนเครื่องเล่นเด็กมอบให้บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท และกำลังพล ที่พักอาศัยอยู่
ในชุมชนบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2565 โดยใช้ งบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 มีความประสงค์ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 มีความประสงค์ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565 โดยจะทำการสำรวจ

ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกตอบแบบสอบถามสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก ผ่าน Link นี้

หรือจะสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม ตามวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน