ขอชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ฯ

 

 

"เรื่อง ชี้แจงเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ฯ  

ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)"

 

การสร้างจิตสำนึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่

 สไลด์ " บรรยายพิเศษ โดย คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน 
เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่
วันที่ 9 ก.ย.63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 รพ.รร.6 " สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่