สารสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท
สารสหกรณ์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อแจ้งข่าวสารการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตลอดจน สิ่งที่เห็นว่าน่าสนใจให้แก่สมาชิก และพร้อมรับคำแนะนำ        
แง่คิดต่างๆ จากสมาชิก เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรแห่งนี้

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์วัพญาไท ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์วัพญาไท ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔