พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2566

เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม สลก.ทบ.ชั้น ๓

 

 

พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก

 

พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก ให้กับ

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุทกภัย    เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.65