ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษพ.ศ.2560 สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบว่าด้วยทุนสะสมเพื่อสวัดิการสมาชิกพ.ศ.2560 สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)/การกู้เงิน/การฝากเงิน สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ระเบียบว่าด้วยการทำธุรกรรมและสวัสดิการของสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ) สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก้ไขเพิ่มแติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก้ไขเพิ่มแติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่