ประกาศปิดรับการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด 19

 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลบุตรสมาชิก และบุตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ที่มีความต้องการพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลบุตรสมาชิก และบุตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  ที่มีความต้องการพิเศษ สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565 (3)

 

 

 โดยจะทำการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกตอบแบบสอบถามสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก ผ่าน Link นี้

หรือจะสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม ตามวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

 

 

เรื่อง การพัฒนา ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

ขอสำรวจความต้องการสมาชิก เรืองการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยโดยการใช้โปรแกรมสหกรณ์รูปแบบใหม่เป็น Application สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มติมได้ที่นี่

เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 มีความประสงค์ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 มีความประสงค์ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565 โดยจะทำการสำรวจ

ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกตอบแบบสอบถามสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก ผ่าน Link นี้

หรือจะสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม ตามวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน