ขอเชิญสมาชิกลงชื่อสอบทานหุ้นและหนี้รับรองเลขที่บัญชีที่จะได้รับเงินปันผลฯ

การปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนเฉพาะสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นมากกว่า 1,000 บาท

สามารถอ่านรายละเอียดการปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนเฉพาะสมาชิกที่ส่งค่าหุ้นมากกว่า 1,000 บาท เพื่มเติมได้ที่นี่ 

การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด สามารถอ่านรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565 ได้ที่นี่