สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

 

 การยื่นขอรับสวัสดิการ สมาชิกประสบภัยพิบัติ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ที่ประสงค์จะรับปฏิทินประจำปี 2565

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ที่ประสงค์จะรับปฏิทินประจำปี 2565 และรายงานกิจการประจำปี 2564

ท่านสามารถติดต่อรับได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลา 08.30 - 16.00 น. โทร 0-23547788                      ต่อ 93107 93927 93975

ขอเชิญ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

 

 

 

 เอกสาร เรื่อง ขอเชิญ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

 

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่