ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39 ปี 2565

รายละเอียด เอกสารที่ แนบ

1. หนังสือ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ( ชุดที่ 39 ) อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

2. แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่