นโยบายส่วนบุคคล ( PRIVACY POLICY OF USERS )1

เรื่อง การพัฒนา ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

ขอสำรวจความต้องการสมาชิก เรืองการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ปรับปรุงโปรแกรมให้ทันสมัยโดยการใช้โปรแกรมสหกรณ์รูปแบบใหม่เป็น Application สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มติมได้ที่นี่

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลบุตรสมาชิก และบุตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ที่มีความต้องการพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลบุตรสมาชิก และบุตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  ที่มีความต้องการพิเศษ สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2564

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ชสอ.

ไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2564 สามารถอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่นี่