พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปี 2566