เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด หากมีความประสงค์ถอนเงิน