ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565

 

 

 โดยจะทำการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกตอบแบบสอบถามสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก ผ่าน Link นี้

หรือจะสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม ตามวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

 

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 มีความประสงค์ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 39 มีความประสงค์ขอสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา จัดสรรทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2565 โดยจะทำการสำรวจ

ตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกตอบแบบสอบถามสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก ผ่าน Link นี้

หรือจะสแกน QR CODE เพื่อตอบแบบสอบถาม ตามวันที่กำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39


ได้สนับสนุนเครื่องเล่นเด็กมอบให้บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท และกำลังพล ที่พักอาศัยอยู่
ในชุมชนบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2565 โดยใช้ งบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ขอเชิญร่วม กิจกรรมเพิ่มสมาชิกเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง 39 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

 

ขอเชิญร่วม กิจกรรมเพิ่มสมาชิกเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง 39 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

สมาชิกสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด แบบสอบถามความพึงพอใจสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ