ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39 ปี 2565

รายละเอียด เอกสารที่ แนบ

1. หนังสือ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ( ชุดที่ 39 ) อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

2. แบบฟอร์มใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ 

 

การขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือสมาชิกติดโควิด และ โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจฯ

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

เรื่อง โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีสมาชิกเป็นโรคติดต่ออันตราย ติดเชื้อโรค COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564


 หนังสือ และเอกสารประกอบหลักฐาน สามารถดาวน์โหลดได้

หนังสือประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด รายละเอียด

1 ใบคำขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ (สำหรับสมาชิก สอ.วังพญาไท จำกัด) ดาวน์โหลด 
2. ใบคำขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ (สำหรับผู้แทน สมาชิก สอ.วังพญาไท จำกัด) ดาวน์โหลด 
3. หนังสือมอบอำนาจการขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ ดาวน์โหลด