Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายนามผู้รับสมัครการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 39 ปี 2565

คำสั่ง แจ้งรายนามผู้สมัครรับเลือก...

รายละเอียด

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ. ปี 2564

...

รายละเอียด

การขอรับเงินขวัญถุง สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี 2564

  สามารถอ่านได้ รายละเอียด ได้ ที่น...

รายละเอียด

ขอเชิญสมาชิกมาลงชื่อ สอบทาน หุ้น หนี้ และเงินฝากฯ ที่ สนง.สอ. วันที่ 1-30 ก.ย.64 (2)

รายละเอียด

การขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือสมาชิกติดโควิด และ โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจฯ

      ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไ...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

คณะกรรมการ ได้รับพิจารณามอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564

คณะกรรมการ ได้รับพิจารณามอบทุนกา...

รายละเอียด

ขอชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ฯ

    "เรื่อง ชี้แจงเรื่องการลงทุนของส...

รายละเอียด

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
ปี
4,5
มกราคม
2564
1,2
กุมภาพันธ์
2564
1,2,3
มีนาคม
2564
1
เมษายน
2564
3
พฤษภาคม
2564
1,2,3
มิถุนายน
2564
1
กรกฎาคม
2564
2,3
สิงหาคม
2564
1,2,3
กันยายน
2564
1
ตุลาคม
2564
1,2,3
พฤศจิกายน
2564
1,2,3
ธันวาคม
2564

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี 2564
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5
22
กุมภาพันธ์
5
22
มีนาคม
5
22
เมษายน
5
26
พฤษภาคม
5
21
มิถุนายน
7
22
กรกฎาคม
5
20
สิงหาคม
5
23
กันยายน
6
21
ตุลาคม
5
21
พฤศจิกายน
5
24
ธันวาคม
3
22

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

        ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563

  ...

รายละเอียด

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

          ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

    ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออ...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image