050122-5.jpg
Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39

ได้สนับสนุนเครื่องเล่นเด็กมอบให้...

รายละเอียด

เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อลดภาวะความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงมีมาตรการในการถอนเงินฝาก และการขอกู้เงินฉุกเฉิน

...

รายละเอียด

ขอเชิญร่วม กิจกรรมเพิ่มสมาชิกเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง 39 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

  ขอเชิญร่วม กิจกรรมเพิ่มสมาชิกเนื...

รายละเอียด

ประกาศ โครงการให้สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด 19 ปี 2565

โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการ...

รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ

รายละเอียด

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ที่ประสงค์จะรับปฏิทินประจำปี 2565

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำก...

รายละเอียด

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ...

รายละเอียด

ขอเชิญ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

       เอกสาร เรื่อง ขอเชิญ สมาชิกสม...

รายละเอียด

ขอเชิญสมาชิก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
กรณีมีหนี้เก่า (Refinace)
ปี
4
มกราคม
2565
1
กุมภาพันธ์
2565
1,2
มีนาคม
2565
1
เมษายน
2565
2
พฤษภาคม
2565
1,2
มิถุนายน
2565
1
กรกฎาคม
2565
1,2
สิงหาคม
2565
1
กันยายน
2565
3
ตุลาคม
2565
1,2
พฤศจิกายน
2565
1
ธันวาคม
2565

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี 2565
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5
21
กุมภาพันธ์
4
22
มีนาคม
7
22
เมษายน
4
25
พฤษภาคม
5
24
มิถุนายน
6
21
กรกฎาคม
5
22
สิงหาคม
5
23
กันยายน
5
20
ตุลาคม
5
21
พฤศจิกายน
7
24
ธันวาคม
6
22

ภาพข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

        ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563

  ...

รายละเอียด

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

          ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

    ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออ...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image