พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก

 

พล.ต.  ธำรงโรจน์  เต็มอุดม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก ให้กับ

สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุทกภัย    เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.65

 


Print