Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ประธานกร...

รายละเอียด

คณะกรรมการ ได้รับพิจารณามอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2564

คณะกรรมการ ได้รับพิจารณามอบทุนกา...

รายละเอียด

ขอชี้แจงสมาชิกสหกรณ์ เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ฯ

    "เรื่อง ชี้แจงเรื่องการลงทุนของส...

รายละเอียด

กำหนดวันเวลาจ่ายเงินกู้เงินฉุกเฉิน

วันที่
เดือน
ปี
4,5
มกราคม
2564
1,2
กุมภาพันธ์
2564
1,2,3
มีนาคม
2564
1
เมษายน
2564
3
พฤษภาคม
2564
1,2,3
มิถุนายน
2564
1
กรกฎาคม
2564
2,3
สิงหาคม
2564
1,2,3
กันยายน
2564
1
ตุลาคม
2564
1,2,3
พฤศจิกายน
2564
1,2,3
ธันวาคม
2564

กำหนดการยื่่นสัญญากู้เงินสามัญและวันรับเงินกู้

เดือน ปี 2564
สมาชิกยื่นสัญญากู้เงินสามัญภายในวันที่
สมาชิกรับเงินกู้ประมาณวันที่
มกราคม
5
22
กุมภาพันธ์
5
22
มีนาคม
5
22
เมษายน
5
26
พฤษภาคม
5
21
มิถุนายน
7
22
กรกฎาคม
5
20
สิงหาคม
5
23
กันยายน
6
21
ตุลาคม
5
21
พฤศจิกายน
5
24
ธันวาคม
3
22

ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านพักรพ.รร.๖

พ.อ.หญิงปริยนันทน์​ จารุจินดา รองปร...

รายละเอียด

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

        ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563

  ...

รายละเอียด

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

          ...

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

    ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออ...

รายละเอียด
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image