ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทน