เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด