การขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือสมาชิกติดโควิด และ โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจฯ

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

เรื่อง โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีสมาชิกเป็นโรคติดต่ออันตราย ติดเชื้อโรค COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564


 หนังสือ และเอกสารประกอบหลักฐาน สามารถดาวน์โหลดได้

หนังสือประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด รายละเอียด

1 ใบคำขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ (สำหรับสมาชิก สอ.วังพญาไท จำกัด) ดาวน์โหลด 
2. ใบคำขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ (สำหรับผู้แทน สมาชิก สอ.วังพญาไท จำกัด) ดาวน์โหลด 
3. หนังสือมอบอำนาจการขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์ ดาวน์โหลด 


Print   Email