สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39


ได้สนับสนุนเครื่องเล่นเด็กมอบให้บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท และกำลังพล ที่พักอาศัยอยู่
ในชุมชนบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2565 โดยใช้ งบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)


Print   Email