ร่าง นโยบายส่วนบุคคล ( PRIVACY POLICY OF USERS )

นโยบายส่วนบุคคล  ( PRIVACY POLICY OF USERS )

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้ใช้บริการเว็บไซต์ http://sahakorn.pmk.ac.th

 

 

1. สิทธิของท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะรักษาข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้บริการ ที่ได้แจ้งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด ทราบ โดยจะควบคุมและรักษาข้อมูลให้เป็นความลับปลอดภัยและป้องกันมิให้มี การนำข้อมูลไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์และมิให้ผู้ไม่มีสิทธิได้รับข้อมูล เว้นแต่ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะได้แจ้งให้สมาชิกผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการจะต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว หรือได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้ใช้บริการ หรือ จำเป็น ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะจัดทำระบบป้องกันมิให้ข้อมูลถูกแก้ไข ทำให้เสียหายหรือถูกทำลายโดยไม่ชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะรวบรวมข้อมูลของสมาชิก ที่มีความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท
ของบริการที่สมาชิกใช้ เช่น การเข้าใช้โปรแกรมสำหรับ ดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด โดยสหกรณ์ฯจะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด หรือเพื่อให้สมาชิก ได้รับบริการที่ดีจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด โดยจะใช้ข้อมูลของสมาชิกให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด

3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของสมาชิก แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

      3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ได้รับความยินยอมจากสมาชิก
      3.2 การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถใช้บริการที่พึงประสงค์
      3.3 การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก แก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการ ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ได้แก่ การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าอื่นๆ

4. ความปลอดภัยของข้อมูล
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนการเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูล มาตรการ
เหล่านี้ รวมถึงการตรวจสอบภายในสำหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ตลอดจนมาตรการความปลอดภัยได้แก่ มาตรการการเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะจำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลเพื่อดำเนินการต่างๆ ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และอาจถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีทางอาญา หากฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

5. การยอมรับนโยบายส่วนบุคคล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
เอกสารฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความลับของผู้ใช้บริการฉบับล่าสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ซึ่งในอนาคต สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไป