ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง เสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Workstation