สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เรื่อง ผลการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ