สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า