ตรวจสอบผู้ได้รับรางวัล สอบทานหุ้น-หนี้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566