การมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ประจำปี 2566