สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์