สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จะจัดส่งหนังสือยืนยันยอดหนี้เงินฝากและทุนเรือนหุ้น