สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด ประจำปี 2565 ดำเนินการโดย คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39


ได้สนับสนุนเครื่องเล่นเด็กมอบให้บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท และกำลังพล ที่พักอาศัยอยู่
ในชุมชนบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2565 โดยใช้ งบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน์ จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ โครงการให้สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อโควิด 19 ปี 2565

โครงการให้สวัสดิการเฉพาะกิจในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่ติดเชื้อโควิด COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ขอเชิญร่วม กิจกรรมเพิ่มสมาชิกเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง 39 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

 

ขอเชิญร่วม กิจกรรมเพิ่มสมาชิกเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง 39 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 

สมาชิกสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด แบบสอบถามความพึงพอใจสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ