ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท ประจำปี 2563