ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด ปี 2563