sahakorn

  • PDF

 

   
 
หลักเกณฑ์ขอกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด 
 
 

 


 
  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว  
  2. กู้ได้ 60 เท่า ของเงินเดือนไม่เกิน 1,200,000 บาท  
  ข้อกำหนดปลีกย่อย  
 

•  กู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 10% ของเงินที่ขอกู้

•  กู้เงินตั้งแต่ 300,001 – 600,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 15%ของเงินที่ขอกู้

•  กู้เงินตั้งแต่ 600,001 – 1,000,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 20%ของเงินที่ขอกู้

•  กู้เงินตั้งแต่ 1,000,001 – 1,200,000 บาท ต้องมีทุนเรือนหุ้นอย่างน้อย 25%ของเงินที่ขอกู้

• จำนวนเงินที่ขอกู้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด้วย

•  สหกรณ์จะหักเงินกู้จากเงินเดือนโดยเหลือเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 20%ของเงินเดือนที่ได้รับ

•  สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญที่ใช้ผู้ค้ำประกัน ให้ชำระเงินเข้าทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันดังนี้

 
 

 การชำระเงินเข้าทุนช่วยเหลือผู้ึำค้ำประกันการจ่ายเงินช่วยเหลือ

 
     
 

 

กู้เงิน(บาท)

จ่ายเข้าทุน

เงินช่วยไม่เกิน

กู้เงิน(บาท)

จ่ายเข้าทุน

เงินช่วยไม่เกิน

ไม่เกิน 100,000

100

60,000

400,001 – 500,000

300

100,000

100,001 – 200,000

150

70,000

500,001 – 800,000

600

130,000

200,001 – 300,000

200

80,000

800,001 – 1,000,000

800

140,000

300,001 – 400,000

250

90,000

1,000,001-1,200,000

1,000

150,000

     
  1.  ผ่อนชำระเงินกู้ ดังนี้  
 

1.1

เงินกู้ 10,000 - 20,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 20 งวด

1.2

เงินกู้ 20,001 - 30,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 30 งวด

1.3
เงินกู้ 30,001 - ต่ำกว่า 50,000 บาท
ผ่อนชำระไม่เกิน 40 งวด
1.4
เงินกู้ 50,001 - 1,200,000 บาท
ผ่อนชำระไม่เกิน125 งวด
 
  2. ผ่อนชำระเงินกู้ได้ไม่เกินเกษียณอายุ หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาเห็นสมควร  
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน 6.50 % ต่อปี  ( ตั้งแต่ 2 มี.ค.53 )

 
 

3. กู้ใหม่ได้เมื่อหนี้เก่าหมด หรือผ่อนชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หากผ่อนชำระมาไม่ถึง 12 งวด ต้องการกู้ใหม่ ต้องเสียค่าปรับตามวงเงินที่ขอกู้

 
 

เงินกู้ (บาท)

เสียค่าปรับ

เงินกู้ (บาท)

เสียค่าปรับ

ไม่เกิน 100,000

100

600,001 – 700,000

700

100,001 – 200,000

200

700,001 – 800,000

800

200,001 – 300,000

300

800,001 – 900,000

900

300,001 – 400,000

400

900,001 – 1,000,000

1,000

400,001 – 500,000

500

1,000,001 – 1,100,000

1,100

500,001 – 600,000

600

1,100,001 – 1,200,000

1,200

 
 

4.ผู้ที่ช่วยราชการ หรือสมาชิกที่สหกรณ์ฯส่งหักเงินเดือนไม่ได้ สามารถขอกู้เงินได้โดยใช้หุ้นค้ำประกัน ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญฯ

 
 

5. ต้องไปทำหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จะฝากหรือให้ผู้อื่น กระทำแทนไม่ได้

 
 

6.  เอกสารการกู้เงิน ชุดละ 10 บาท

- ให้ผู้กู้เขียนรายละเอียดในใบคำขอกู้สามัญ และหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญพร้อม

คำยินยอม ของคู่สมรสมาให้เรียบร้อย ( เฉพาะตรงคำเสนอค้ำประกันในใบคำขอกู้เงินสามัญ ยังไม่ต้องเขียน )ให้มาเขียนที่สหกรณ์ฯ

- หนังสือค้ำประกันให้เขียนรายละเอียด เฉพาะคำยินยอมของสามี /ภรรยาของผู้ค้ำประกัน

ให้ลงชื่อพร้อมพยานให้เรียบร้อย

- ใบสมัครสมาชิก ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 1 ฉบับ

- หนังสือยินยอมชำระหนี้แทนผู้กู้เงินสามัญ ( กรณีผู้กู้ไม่ทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกันชีวิต )

( ถ้าเขียนข้อความผิดกรุณาอย่าใช้หมึกขาวลบ ให้ขีดด้วยปากกาหมึกแดงแล้วลงชื่อกำกับ )

 
 

7.  การจ่ายเงินกู้ เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติให้กู้เงินแล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ และจะจ่ายเงินกู้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สมาชิกสามารถถอนเงินได้จากบัญชีเงินฝากของสมาชิกเอง

 
 

8.  เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นเต็มเดือนและเงินกู้ ที่จ่ายให้ในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายให้ในหรือหลังจากวันจ่ายเงินเดือนจนถึงวันสิ้นเดือน ให้ยกเว้นไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้น

 
 

9.  เงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนก่อนวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นครึ่งเดือน และเงินกู้ที่สมาชิกส่งคืนในหรือหลังวันที่ 16 ของเดือน ให้คิดดอกเบี้ยสำหรับเดือนนั้นเต็มเดือน

 
     

หลักฐานการสมัคร

 
แนบหลักฐาน
 
 

•  ใบรับเงินเดือน(ฉบับจริง) 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้ , 1 เดือนของผู้ค้ำประกัน

 
 

•  ใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ของผู้กู้ ครั้งหลังสุด 1 ฉบับ

 
 

•  สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน คนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาจากนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่สมาชิกสังกัดอยู่

 
 

•  สำเนาเลขที่สมุดบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้กู้ 1 ฉบับ

 
 

•  สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่า , ใบมรณบัตร ของคู่สมรส 1 ฉบับ ( กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน )

 
  •  ให้ผู้ค้ำประกันที่ยังโสด ลงชื่อรับรองโสดด้วยในสัญญาค้ำประกัน  
 

ผู้ค้ำประกัน

 
 

•  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ( ผู้ที่ช่วยราชการนอก รพ.รร.6, วพม ., กอ.ศพม ., พบ. และที่ทางสหกรณ์ฯ ส่งหักเงินเดือนไม่ได้ไม่มีสิทธิค้ำประกัน )

 
 

•  ค้ำประกันได้ไม่เกินวันเกษียณอายุ

 
 

•  ค้ำประกันได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือน ตามสิทธิในการกู้เงิน , ไม่เกินวงเงินค้ำประกันที่มีอยู่

 
 

•  ผู้ค้ำประกันต้องไปทำหนังสือค้ำประกันด้วยตนเอง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ

 
  ผู้ค้ำประกันเป็นผู้ชำระเงินกู้แทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่ชำระเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ  
 

การค้ำประกันผู้กู้เงินสามัญ

 
 

•  สมาชิกกู้เงินไม่เกิน 300,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1-2 คน

 
 

•  สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 300,001 บาท ขึ้นไป ต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คน

 
 

สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้นไป ให้ชำระเงินเข้าทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตามระเบียบที่กำหนด และ/หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ส่วนเงินกู้ที่เกินจาก 500,000 บาท ต้องทำประกันเงินกู้ในแบบที่สหกรณ์กำหนด และต้องยินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์

 
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 6.50 % ต่อปี ( ตั้งแต่ 2 มี.ค. 53)  
 

หมายเหตุ - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก จะปรับขึ้น - ลง ตามสภาวะการเงินของธนาคารและเศรษฐกิจที่เป็นจริงในปัจจุบัน แต่ทางสหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากกว่า