Get Adobe Flash player

Web Link

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
cpd resize
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

 

news64

 

พ.อ.หญิงปริยนันทน์​ จารุจินดา

รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท​จำกัด

เป็นผู้แทนมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำน​วน​  30,000 บาท​

ให้กับชุมชนบ้านพัก​รพ.พระมงกุฎเกล้า​

เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  พ.ศ.2564

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975