Get Adobe Flash player

Web Link

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
cpd resize
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

46392 Page 01 resize

 สไลด์ " บรรยายพิเศษ โดย คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน 
เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการใช้เงินในรูปแบบความปกติในวิถีชีวิตใหม่
วันที่ 9 ก.ย.63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 รพ.รร.6 " สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975