ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม การบริจาค เงินทุนของ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพยฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์จำนวน 70,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกุมาร เพื่อจัดงานวันเด็ก วันที่ 9 มกราคม 2559
บริจาคกองกุมารเวชกรรม รพ.รร.6 บริจาคงานกีฬาสี กองอายุรกรรม รพ.รร.6 10,000 บาท
 
ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด อวยพรปีใหม่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ