ภาพกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา

ที่ชุมชนบ้านพัก รพ.รร.6

วันที่ 27ก.ค.61

  สหกรณ์ฯ สนับสนุนไข่ไก่และน้ำเลี้ยงผู้มาร่วมเวียนเทียน