ภาพกิจกรรม งานวันเท้าปุกโลก วันที่ 3 มิ.ย. 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ได้สนับสนุนเงินทุนสาธารณประโยชน์