Get Adobe Flash player

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด

 
     
 
1.ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
 
2.หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
 
3.ระเบียบว่าด้วยการทำธุรกรรมและสวัสดิการของสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
 
4.ระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ(พนักงาราชการ)สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัดรายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
5.หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญสมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัด 
  รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
 
 
6.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัดว่าด้วยทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิกรายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
7.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทจำกัดว่าด้วยทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก
 
  (แก้ไขเพิ่มเติม)รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 
 
a11lad
 
     

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975