Get Adobe Flash player

สารสหกรณ์ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อแจ้งข่าวสารการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตลอดจน สิ่งที่เห็นว่าน่าสนใจให้แก่สมาชิก และพร้อมรับคำแนะนำ         แง่คิดต่างๆ จากสมาชิก เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรแห่งนี้

ico greenข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์วัพญาไท ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔

ico greenข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์วัพญาไท ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975