Get Adobe Flash player

Web Link

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
cpd resize
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

สำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร. 0-2763-9300 ต่อ 93107 93927 93975

ความเป็นมา

..........สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526 และได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ เดือน มกราคม 2527
ด้วยวัตถุประสงค์ หลักคือ การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ในเรื่องของการออมทรัพย์ แรกเริ่มดำเนินการ
นั้นมี พล.ท.สิงหา เสาวภาพ เป็น ประธานกรรมการดำเนินการ เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสมาชิก 161 ราย มีทุนเรือนหุ้น 267,520 บาท เงินให้
กู้แก่สมาชิก 309,375 บาท ได้กำไรสุทธิในปีแรก 20,025 บาท ต่อมาในปี 2528 ได้เริ่มรับฝากเงินจาก สมาชิก โดยมียอดเงิน
ฝาก 225,000 บาท

..........ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด เป็นสหกรณ์ฯขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สมาชิก ที่เป็นข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกที่เกษียณอายุราชการไป แล้ว เป็นสมาชิกที่สังกัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก บก.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า สถาบันพยาธิวิทยา
บก.กรมแพทย์ ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และโรงเรียนเสนารักษ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 9 คน
รวมทุกสังกัด 3,362 คน และสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ ) ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัครเมื่อ เดือนมีนาคม 2558 จนถึงปัจจุบันมีจ านวน 238
คน รวมเป็นสมาชิกทั้งหมด 3,600 คน

..........ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวมกว่า 3,633 ล้านบาท มีคณะกรรมการดำเนินการจำนวน 15 ท่าน โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานกรรมการ และรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการจากสังกัดอื่นๆ
อีก จ านวน 12 ท่าน ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปีที่ผ่านมา การดำเนินการของสหกรณ์ มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ตามลำดับ ณ 30 ก.ย.62
มีสมาชิกจำนวน 3,606 คน มีทุนเรือนหุ้นจำนวน 937,820,430 บาท เงินให้กู้ แก่สมาชิกจำนวน 942,062,720 บาท มีเงินฝากออมทรัพย์
และ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจำนวน 2,463,415,183 บาท มีก าไรสุทธิประจำปี จำนวน 85,325,634 บาท งินปันผลร้อยละ 6.30 เงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 21.00

............สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม กฎหมาย ดำเนินกิจการตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 พ.ศ.2557 พ.ศ.2561 และ ระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ.2546 – พ.ศ.2562
โดยได้รับการกำกับดูแลจาก เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
...........................................................................................................รายงาน ณ วันที่ 29 มกราคม 2563

 

รายนามคณะกรรมการดำเนินงานประจำปี 2563 (ชุดที่ 37) สังกัด วาระที่/ปี
       
    สังกัด วาระที่ / ปี
1. พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ประธานกรรมการ รพ.รร.6 1/1
2. พ.อ.หญิง ปริยนันทน์ จารุจินดา รองประธานกรรมการ(1) รพ.รร.6 1/1
3. พ.อ รชต ล ากูล รองประธานกรรมการ(2) รพ.รร.6 1/2
4. พ.อ.หญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ กรรมการ/เลขานุการ รพ.รร.6 1/1
5. พ.ต. วีรยุทธ ศรีจันทรา กรรมการ/เหรัญญิก รพ.รร.6 1/2
6. พล.ต.หญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล กรรมการ นอกหน่วย 1/1
7. พ.อ.หญิง สุขฤทัย วิโรจน์ยุติ กรรมการ ชรก.รพ.รร.6 2/1
8. พ.อ.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง กรรมการ ชรก.รพ.รร.6 2/2
9.พ.อ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ กรรมการ พบ. 2/2
10.พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพิ่มพูล           ลาออกจากกรรมการ               ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.63 1/2
11.พ.ท.หญิง สุภาพร บุญทับ กรรมการ ชรก.รพ.รร.6 1/1
12.พ.ต. เสถียร ทองเนื้อ กรรมการ รพ.รร.6 1/2
13.ร.ท. พิษณุพงษ์ พุทธเดชารัตน์ กรรมการ วพม. 1/2
14.จ.ส.อ.หญิง ณมนต์ โอสถศรี กรรมการ รพ.รร.6 1/1
15.นางรัตนา ติยะกุลพานิช กรรมการ รพ.รร.6 1/2
       
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสหกรณ์      
1. พ.อ.หญิงศศิธร สิทธิสรเดช ผู้จัดการ นปก.ประจำพบ. ปฏิบัติราชการ รพ.รร.6
2. นางปาริชาติ สีหะวงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
3. นางมนัสสวาสดิ์ โพธิ์ซัน หัวหน้าฝ่ายการเงิน    
4. น.ส.ยุวบูรณ์ แต้ใหม่ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น    
5. น.ส.สุจิตรา ขุนสนิท เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์    
6. นางอาภรณ์ บุญยืน เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น    
7. น.ส.เพชรรัตน์ ทองหล่อ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น    
8. น.ส.กัลยาณี มาศผล เจ้าหน้าที่ธุรการ    
9. น.ส.เมฆนภา ชัยศรี เจ้าหน้าที่การเงิน    
10. น.ส.ขัตติยาภรณ์ ผ่องเวหา เจ้าหน้าที่ทะเบียนหุ้น    
       
ผู้ตรวจสอบกิจกาจ ร.ต. ชาญวิทย์ ลาเลิศ ผช.หน.ฝกง.รพ.รร.6    
ผู้สอบบัญชี นายวิทัศน์ วัฒนศักดิ์ ภาคเอกชน    
   
  พ.อ.หญิงศศิธร สิทธิสรเดช  
  ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด  
  29 ม.ค.63  

 

 

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975