Get Adobe Flash player

Web Link

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
cpd resize
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

1405 resize

 

 

สามารถ อ่านรายละเอียดต่าง ของ โครงการพักชำระหนี้เพื่อการชำระหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน ที่นี่

สามารถ ดาวน์โหลด -  แบบคำขอ พักชำระหนี้เงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้สามัญ

-      แบบคำขอ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ค้ำประกัน

-      แบบคำขอพักชำระเงินต้นเพื่อการชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

-      แบบคำขอ หนังสือการตรวจสอบและให้การเห็นชอบ

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975