Get Adobe Flash player

Web Link

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
cpd resize
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ยินดีต้อนรับ

 line

         

poster sh3

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด (สหกรณ์ขนาดกลาง)     

สนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ. สูงที่สุด ในปีบัญชี ๒๕๖๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  รศ.พิเศษ พลโท ดร. วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด"   โดยมี

พลตรีหญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ  กรรมการ/เลขานุการ  เป็นผู้รับมอบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม     อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

   pagso1.4

                  

                      poster1

                                  saha4

    refinal1

             manee   

                  tmbbangkok

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 สมาชิกกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในการมารับทุนภายในวันที่ 9 ก.ค.62 โทร. 93107.....

Read more

โครงการ" สหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน"

คลิปyoutube โครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน..

Read more

ภาพพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตราฐาน

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดป้าย สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน..

Read more

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ชุดที่36

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ชุดที่36..

Read more

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975