Get Adobe Flash player

Web Link

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
cpd resize
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมแพทย์ทหารบก
ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด ยินดีต้อนรับ

 

 

homen1

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จำกัด (สหกรณ์ขนาดกลาง)     

สนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ. สูงที่สุด ในปีบัญชี ๒๕๖๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  รศ.พิเศษ พลโท ดร. วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด"   โดยมี

พลตรีหญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ  กรรมการ/เลขานุการ  เป็นผู้รับมอบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม     อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 

   homen2

เปิดรับสมัครกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดที่ 37

เปิดรับสมัครกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ชุดที่ 37

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่นี่ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 37 ได้ที่นี่..

Read more

ขอเชิญสมาชิกลงชื่อสอบทานหุ้น ประจำปี 2562

ขอเชิญสมาชิกลงชื่อสอบทานหุ้น ประจำปี 2562

สามารถอ่านรายละเอียดได้ เพิ่มเติม ที่นี่

Read more

ขอเชิญชวนสมาชิกมารับเงินขวัญถุง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

Read more

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 สมาชิกกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์.....

Read more

โครงการ" สหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน"

คลิปyoutube โครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน..

Read more

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จำกัด
 ชั้น 1  อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร/โทรสาร 0-2354-7788 โทร 0-276-39300 ต่อ 93107 93927 93975